top of page

Contact Gegevens

Onze contactgegevens :

 

De Gazonmeesters

Turnhoutsebaan 408

B-2110 Wijnegem

Tel : +32468226666

       

E-mail :   info@degazonmeesters.be

  de.gazonmeesters@gmail.com

 

                      

 

 

 

 

Onze bedrijfsgegevens :

BTW : BE 0674 439 119

Bank : BNP

IBAN : BE92001809091123

BIC : GEBABEBB

 

Offerte voorwaarden :

Onze offertes zijn gratis zolang de klant ons voor de vervaldatum een mail stuurt omtrent het al dan niet aanvaarden van de offerte; zo niet zal een forfait aangerekend worden van 5% op de offerte, met een minimum van € 50,-.

 

Aanvaarding van de offerte :

 

Wanneer de klant akkoord gaat met een aangeboden offerte, of een aangepaste offerte, dan zal de klant deze voor akkoord ondertekenen en terugsturen.

Na ontvangst van deze offerte zal overgegaan worden naar de concrete planning en uitwerking van de uit te voeren werkzaamheden.

Los van vermelde afvoerkosten van afval, zullen de stortkosten zelf nadien bijgevoegd worden; gewicht en aard van het afval zijn hierin bepalend en deze worden bepaald door het verwerkingsbedrijf.

Indien er in het te bewerken terrein electriciteits-, water- of afvoerleidingen aanwezig zijn, zal de klant ons hiervan per mail op de hoogte brengen zodat wij dit in onze werkplanning kunnen opnemen.

Tenzij anders vermeld, verklaart de klant tevens dat nutsvoorzieningen zoals electriciteit en water beschikbaar zullen zijn om de werkzaamheden vlot te laten verlopen.

 

Uitvoeringstermijnen worden enkel ten titel van aanduiding gegeven en kunnen niet bindend zijn; vertraging(en) wegens leveringsachterstal van goederen of wegens weersomstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding noch ontbinding van de verkoopsovereenkomst.

Alle gevallen van overmacht ontlasten ons van enige verantwoordelijkheid.  Dit is onder meer het geval voor overheidsdaden, personeelsgebrek, stakingen, sluitingen, oproer, weersomstandigheden, gebrek aan materiaal en transportmogelijkheden, brand, machinebreuk, laattijdige ontvangst van al dan niet beschadigde goederen, etc.

Onze offertes worden gemaakt met alle beschikbare gegevens.  Als bij de opmetingen blijkt dat wijzigingen in de maatvoering nodig zijn, dan zullen deze verrekend worden volgens onze algemeen geldende prijzen.

Extra voorzieningen opgelegd door een veiligheidscoordinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld, en zullen desgevallend worden doorgerekend aan de klant.

Indien werkzaamheden inhouden dat een boom (of bomen) dienen te worden geveld, dan zal de klant er voor zorgen dat hiervoor een kapvergunning zal worden aangevraagd.

Als na een aanvaarding van een offerte toch nog wordt afgezien van de uitvoering van de werken, zal er een kost worden aangerekend van 25%  van de gemaakte offerte.

Structurele werkzaamheden :

 

Voor structurele tuinwerkzaamheden - dus geen onderhoudswerken - zoals het aanleggen van gazons of het rooien van hagen en bomen etc zal, voor het aanvangen van de werkzaamheden, een voorschotfactuur gemaakt worden van 30% op het offertebedrag.

De werken zullen gepland worden bij de vereffening van deze voorschotfactuur.

 

Facturatievoorwaarden :

 

Het bedrag van de factuur dient te worden betaald binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Alle klachten moeten ons aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na factuurdatum; na

deze termijn wordt de factuur geacht van rechtswege aanvaard te zijn.

In geval van niet betaling van het volledige bedrag of een deel ervan, zal een forfaitaire

schadevergoeding van 15% worden aangerekend op het onbetaald factuurbedrag en dit

met een minimum van € 450,00 ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

Alleszins beginnen de verwijlinteresten, ten belope van de wettelijke interestvoet + 3%,

met een minimum van 12%, te lopen vanaf de vervaldag van de factuur, van rechtswege

en zonder ingebrekestelling.Het schadebeding omvat niet de gerechtelijke invorderingskosten

en alleen de handelsrechtbank van Antwerpen is bevoegd bij geschillen.

bottom of page